Våra utbildningar BAS P BAS U
Artem labunsky c9p30 E94 OUU unsplash

Våra utbildningar

Trainor erbjuder lärarledda utbildningar, företagsförlagda utbildningar och eLearning för byggarbetsmiljösamordnare.

I samtliga kurser går vi igenom arbetsmiljölagen, aktörernas ansvar, föreskrifter, de olika arbetsuppgifterna, riskbedömningar och annat som du praktiskt behöver kunna för att vara redo för uppdraget som byggherre, BAS-P eller BAS-U.

Vi erbjuder koppling till kompetensdatabasen ID06 mot en mindre administrativ avgift. Det innebär att du som har slutfört denna utbildning hos oss kan få den registrerad på ditt ID06-kort.

Byggarbetsmiljosamordnare bas p och bas u fordjupning

BAS-P och BAS-U - Två dagar

Kursen ger dig kunskap för att kunna agera som BAS-P och BAS-U. Du får lära dig mer om roller, arbetsmiljöarbete, de olika föreskrifter (AFS) som berör din roll. Tvådagarskursen har ett utökat fokus på arbetsmiljöplaner och riskanalyser och passar dig som inte tidigare läst BAS P/BAS U.

Beställ kurs
Construction geee6d73bc 1920 web

BAS-P och BAS-U - grund

Som byggarbetsmiljösamordnare är du ansvarig för projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U) och ska kunna styrka din kompetens. Efter kursen ska du ha kunskap att i praktiken utföra ditt arbete i din roll som BAS-P eller BAS-U. Kursen passar dig som behöver repetera dina kunskaper.

Beställ kurs
Byggarbetsmiljosamordnare bas p och bas u grund

BAS-P och BAS-U - eLearning

Den här webbkursen passar dig som behöver repetera dina kunskaper. Den fokuserar på praktisk tillämpning av Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöföreskrifterna. Efter utbildningen har du de grundläggande kunskaper som du behöver i din roll som BAS-P och BAS-U.

Beställ kurs
Bas certifiering

Certifiering BAS-P och BAS-U

Det är en konkurrensfördel att vara certifierad byggarbetsmiljösamordnare. Det är ett bevis på din kompetens och vissa uppdragsgivare kräver ett certifikat utställt av tredje part.

Trainor erbjuder certifieringstentamen som vid godkänt resultat ger dig möjlighet att ansöka om certifiering via RISE.

Vad innebär de olika rollerna byggherre, BAS-P och BAS-U?

Byggherren är den person eller det företag som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete. Byggherren har ett övergripande ansvar för att förebygga ohälsa och olyckor i byggskedet och ge förutsättningar för en god arbetsmiljö på en framtida arbetsplats. De nya reglerna kräver att du som byggherre är delaktig och aktiv i arbetsmiljöfrågorna under hela byggprojektet. Byggherren utser BAS-P och BAS-U, men befrias inte från ansvar för de arbetsuppgifter som BAS-P och BAS-U har, ett så kallat Back-up-ansvar.

BAS-P, där P:et står för projektering och planering, utses av Byggherren eller uppdragstagaren. BAS-P kan vara en fysisk eller en juridisk person. Det kan bara finnas en BAS-P. BAS-P ska upprätta en arbetsmiljöplan för hela byggprojektet, innan byggarbetsplatsen etableras. Dessutom ska BAS-P följa upp att projektörerna arbetar med att förebygga arbetsmiljörisker och återkoppla till byggherren vid allvarliga risker.

BAS-U, där U:et står för utförande, ska följa och uppdatera den arbetsmiljöplan som BAS-P skrivit. Byggarbetsmiljösamordnaren ska även se till så att kollegorna tar hänsyn till den gemensamma miljön, till exempel när de väljer arbetsmetoder. Basen kan begära in riskbedömningar med åtgärdsbeskrivningar som ett underlag för sin anpassning av arbetsmiljöplanen.

BAS-U ska även samordna kontrollen av andra entreprenörer och se till att de följer arbetsmiljöregler och arbetsmiljöplanen. Om någon av byggarbetsmiljösamordnarnas arbetsuppgifter inte fullföljs riskerar byggherren att drabbas av sanktionsavgifter.

Läs mer hos Arbetsmiljöverket: www.av.se

När behövs en BAS-P och BAS-U?

Även om BAS-P och BAS-U är två olika roller med olika uppgifter är det egentligen samma kunskaper som krävs – och samma arbetsföreskrifter man ska förhålla sig till. Men vad innebär det att vara byggarbetsmiljösamordnare och vilka kunskaper behöver du?

Enklast går det att beskriva genom att säga att det är alla arbeten som behövs för att uppföra, underhålla och riva en byggnad eller anläggning.

Går vi mer på djupet så är det vid de tillfällen en arbetsmiljöplan behöver upprättas, och därför en byggarbetsmiljösamordnare eller BAS-P och BAS-U utnämnas, det vill säga om arbetet klassas så att Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:3 gäller.

Det faller alltid på arbetsgivaren att se till att arbeten som behöver en byggarbetsmiljösamordnare har en BAS-P och en BAS-U. Det är byggherren som utser samordnarna.

Nedan följer några av de arbeten där det krävs en byggarbetsmiljösamordnare. Läs mer om när du behöver en BAS-P och BAS-U hos Arbetsmiljöverket.

Bas två dagar
  • Anläggningsarbeten

  • Schaktning

  • Markarbeten

  • Byggnadsarbeten

  • Renovering
  • Reparation och underhåll
  • Nedmontering och rivning
  • Sanering