Entreprenadjuridik fördjupning

Kursen behandlar branschens ledande standardavtal AB 04 och ABT 06 och reglerna för underentreprenader AB-U 07 och ABT-U 07. Fördjupningskursen syftar till att ge en mer djupgående förståelse för de entreprenadrättsliga principerna som standardbestämmelserna utgår ifrån.

Den här klassrumskursen har för närvarande inga fasta kursdatum

Kontakta oss om du är intresserad av att köpa den här klassrumskursen så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig!

Kontakta oss

Teknisk information

Kursnamn : Entreprenadjuridik fördjupning
Kursmanual : Nej
Typ : Klassrum
Kurslängd: 1 dag
Språk:Svenska
Leverantör : Trainor

Vår utbildare är verksam advokat och under utbildningen kommer teori blandas med relevant och intressant praxis från aktuella rättsfall. Deltagarna kommer även att ges stora möjligheter att delta och bidra med egna frågeställningar utifrån egna erfarenheter, med syftet att deltagarna ska erhålla praktiska råd att tillämpa i den dagliga verksamheten.
Kursen erbjuds som företagsförlagd. Kontakta oss för mer info!

Mål

Att du efter genomförd kurs har kunskaper inom entreprenadjuridik.

Målgrupp

Alla som arbetar med entreprenader på beställar- eller entreprenörssidan vid upphandlings- eller anbudsskedet och vid genomförandet och brukandeskedet, eller konsulter som arbetar som projektledare, besiktningsmän eller dylikt.

Kursen innehåller

Stor vikt läggs vid betydelsen av förfrågningsunderlagets omfattning och vilka förutsättningar en entreprenör har att beakta i anbudsstadiet. Dessutom kommer hantering av ändrings- och tilläggsarbeten, tidsförlängning och genomgång av bestämmelser kring ”störningar” i en entreprenad, samt även frågor kring beställarens, respektive entreprenörens, ansvar under entreprenad-, garanti- och ansvarstiden diskuteras.

  • Omfattningen – hur ska en entreprenör kalkylera sitt anbud. Vilket ansvar ligger på beställaren respektive entreprenören.
  • Standardavtalens systematik och grundläggande principer, entreprenadformer.
  • Arbetenas omfattning, utförande- och funktionsansvar, m.m.
  • ÄTA-arbeten och hantering av formaliakrav.
  • Hur påverkar olika förutsättningsförändringar genomförandet av en entreprenad – Störningar i entreprenader.
  • Ekonomi – ersättningsformer och beställarens betalningsskyldighet.
  • Tider – Ansvarstid och garantitid, vite vid försening.
  • Ansvar, resultat- och garantiansvar, fel och skador samt även frågor om försäkringsskydd.

Regelverk

AB-U 07 och ABT-U 07.

Förkunskaper

Vår förberedande endagskurs Entreprenadjuridik grunder eller motsvarande kunskaper.

Relaterade kurser: