ZZZ_Arbetsmiljö för skyddstekniker och arbetsmiljöutvecklare

Ett fungerande arbetsmiljöarbete är avgörande för att främja god hälsa och förebygga orsaker till ohälsa på jobbet. Vårt arbetsmiljöprogram ger dig som arbetar med arbetsmiljöfrågor eller har ett arbetsmiljöansvar på din arbetsplats, en komplett grund för ett professionellt arbete med arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljö för skyddstekniker och arbetsmiljöombud är vårt heltäckande program för dig som är arbetsmiljöansvarig, arbetsmiljöutvecklare eller skyddsombud. I programmet ingår 7 lärarledda utbildningar och ett projektarbete, totalt 19 kursdagar, dessutom ingår 7 av Trainors webbkurser. Programmet genomförs under ett år.

Mål

Utbildningen ger deltagarna goda och breda kunskaper i hela arbetsmiljöområdet som de kan bidra med i sina tjänster som arbetsmiljöansvariga eller KMA:are.

Kurser i det här kursprogrammet (15)

1/15
Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM

Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM

Kursen ger dig kunskaper och stöd för att du ska kunna införa och arbeta med Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). I kursen tittar vi även på skillnader och likheter mellan ledningssystem ISO 45001:1 och den svenska AFS 2001:1 (SAM).
Kurstyp:
Klassrum
Varaktighet:

3 dagar

2/15
Organisatorisk och social arbetsmiljö - OSA

Organisatorisk och social arbetsmiljö - OSA

Det här är en utbildning som ger dig verktyg, förståelse och inspiration till att systematiskt börja arbeta för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön på ditt företag. Vad är det som egentligen skapar friska och hälsosamma arbetsplatser? Finns det en koppling till de ekonomiska resultaten? Vad är det minsta vi måste kunna? Organisatorisk och social arbetsmiljö är en utbildning som syftar till att konkret gå igenom vad OSA är och hur ni kan arbeta med OSA på samma systematiska sätt som med fysiska risker. Du får medverka i belysande övningar och reflektioner kring arbetsbelastning, kränkande särbehandling och arbetstidens betydelse för prestationen.
Kurstyp:
Klassrum
Varaktighet:

3 dagar

3/15
Utredningsmetodik - efter olycka eller tillbud

Utredningsmetodik - efter olycka eller tillbud

Utredningsmetodik är en praktiskt inriktad kurs som handlar om hur man ska gå tillväga då det hänt ett ”aj” eller ”oj”, d.v.s. en olycka eller ett tillbud. Du lär dig att på ett systematiskt sätt, utgå från vad som hänt för att hitta grundorsakerna till att olyckor och tillbud inträffar.
Kurstyp:
Klassrum
Varaktighet:

3 dagar

4/15
Fysisk arbetsmiljö

Fysisk arbetsmiljö

Fysisk arbetsmiljö är en grundläggande grundläggande utbildning om ergonomi, buller, belysning, klimat och andra faktorer som kan påverk människan under en arbetsdag. Utbildningen behandlar hur inte bara av vad och hur vi påverkas utan också hur vi mäter miljöfaktorerna och genomför åtgärder i förändringsarbetet. ​
Kurstyp:
Klassrum
Varaktighet:

3 dagar

5/15
Riskbedömning av arbetsmiljön

Riskbedömning av arbetsmiljön

Riskbedömning avser såväl den fysiska som den psykosociala arbetssituationen och utgör grunden i systematiskt arbetsmiljöarbete. I denna kurs tar vi upp olika metoder för att identifiera, bedöma och åtgärda verksamhetens miljörisker. Att förebygga och hantera verksamhetens risker är centralt i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den här kursen syftar till att belysa och gå igenom hur en riskbedömning av arbetsmiljön rent praktiskt går till. Hur ser metodiken ut? Vilka metoder finns? Hur får jag med alla risker? Hur ska jag värdera dem på ett lämpligt och effektivt sätt?
Kurstyp:
Klassrum
Varaktighet:

3 dagar

6/15
Säkerhetskultur och engagemang för arbetsmiljö

Säkerhetskultur och engagemang för arbetsmiljö

De flesta är överens om att friska och välmående chefer och medarbetare skapar hållbara resultat i företaget. De flesta håller också med om att engagemang är avgörande för att lyckas. Hur skapar man engagemang? Finns det en struktur och systematik för det? Svar ja. Detta är den första delen i utbildningen. Den andra delen handlar om säkerhetskultur. Vad innebär egentligen det? Hur förstärker man säkerhetskulturen och vilken roll spelar engagemanget? För att lyckas så behövs det en genomgripande satsning där alla involveras. En ökad medvetenhet leder till ökad ansvarskänsla som i sin tur leder till förändrade attityder och förändrat beteende. Därför är det viktigt att samtliga medarbetare får möjlighet att tillsammans bygga en säkerhetskultur som kännetecknas av gemensamma värderingar.
Kurstyp:
Klassrum
Varaktighet:

3 dagar

7/15
Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker

Exponering för kemiska riskkällor förekommer i ett flertal branscher och kan innebära allvarliga konsekvenser för användarens hälsa. För en säker hantering behöver du kunskap om farliga kemiska produkter, riskbedömning och nödvändiga skyddsåtgärder enligt gällande regler och föreskrifter. Kursen har fokus på härdplaster och uppfyller de teoretiska kraven på utbildning enligt föreskrifterna AFS 2014:43.
Kurstyp:
Webbkurs
Varaktighet:
4 timmar
8/15
Kemiska arbetsmiljörisker webinar

Kemiska arbetsmiljörisker webinar

Den här delen av kursen Kemiska arbetsmiljörisker består av ett webbsänt seminarium där vår utbildare går igenom riskfyllda moment i hanteringen, nödvändiga skyddsåtgärder och teknik utifrån de ämnen som deltagarna hanterar i sin vardag. Du läser med fördel webbkursen före Webinaret.
Kurstyp:
Klassrum
Varaktighet:

1 dag

9/15
ATEX

ATEX

I denna kurs förklarar vi innebörden av reglerna om ”Utrustningar för explosionsfarlig miljö”, enligt utrustningsdirektivet 2014/34/EU, hur zonklassning kan ske och vad ett Explosionsskyddsdokument ska innehålla. Vi går igenom användardirektivet 1999/92/EG som vänder sig till verksamhetsutövare och arbetsgivare. Vi kikar även på gällande föreskrifter; AFS 2003:3 och SRVFS 2004:7, som utfärdats för att anpassa det svenska regelverket samt hur man kan uppfylla kraven genom att till exempel följa olika standarder och handböcker.
Kurstyp:
Webbkurs
Varaktighet:
4 timmar
10/15
Elsäkerhet på bygg- och anläggningsplatser

Elsäkerhet på bygg- och anläggningsplatser

Det finns många faror på Bygg- och anläggningsplatser. Vet du vilka de elektriska farorna är? Den här kursen ger dig de nödvändiga kunskaperna om elsäkerhet så att du kan arbeta säkert och undvika olyckor.
Kurstyp:
Webbkurs
Varaktighet:
1 timmar
11/15
Slutna utrymmen

Slutna utrymmen

Det finns många risker med arbete i slutna miljöer. Vår webbkurs främjar säkerhetstänket vid arbete i dessa miljöer. Utbildning går igenom regelverk, arbetsmetoder och exempel ur verkligheten.
Kurstyp:
Webbkurs
Varaktighet:
4 timmar
12/15
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U

Den här webbkursen fokuserar på praktisk tillämpning av Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöföreskrifterna. Efter utbildningen har du de grundläggande kunskaper som du behöver i din roll som BAS-P och BAS-U.
Kurstyp:
Webbkurs
Varaktighet:
8 timmar
13/15
Work Environment for Managers and HSE officers

Work Environment for Managers and HSE officers

This web based course is designed for you as an employer and manager. As an employer you have a great responsibility regarding work environment issues. The responsibilities includes the prevention of accidents as well as health related problems and the overall well being for everyone at the work place. The course is also suitable for you who have the role of HSE officer.
Kurstyp:
Webbkurs
Varaktighet:
8 timmar
14/15
Samordningsansvar

Samordningsansvar

Som samordnare på fast driftsställe är du ansvarig för arbetsmiljön och ska kunna styrka din kompetens. I den här kursen får du kunskaper om regelverket, rollerna och arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.
Kurstyp:
Webbkurs
Varaktighet:
15/15
Projektarbete

Projektarbete

I den här kursen levandegör vi teorin från övriga kurser i utbildningsprogrammet "Arbetsmiljö för skyddstekniker och arbetsmiljöutvecklare" med praktiska exempel från verkligheten. Du väljer själv vilket ämne du vill fördjupa dig inom. Projektarbetet ska kännas angeläget både för dig som kursdeltagare och företaget där du arbetar.
Kurstyp:
Klassrum
Varaktighet:

1 dag

Kontakta oss om du är intresserad av att köpa kursprogrammet så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig!